Comment on page

Đăng xuất trang quản trị

Bước 1: Tại màn hình giao diện trang quản trị hệ thống, click chọn vào tên user đang đăng nhập bên góc phải màn hình:
Bước 2: Chọn "Đăng xuất" để thoát khỏi trang quản trị hệ thống và quay về màn hình Trang chủ: