Danh sách khách hàng

Mục này hỗ trợ quản trị hệ thống quản lý được danh sách các khách hàng đã từng mua sản phẩm của cửa hàng.

Tại MODULES Khách hàng chọn menu "Danh sách khách hàng"

Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng

Tại đây, hệ thống cung cấp cho bạn quyền để quản trị các chức năng gồm có:

 • Xem thông tin chi tiết của khách hàng

 • Import excel

 • Export excel

 • Lọc dữ liệu khách hàng

 • Tặng Voucher cho khách hàng

 • Tặng điểm cho khách hàng

 • Rút điểm

 • Xem danh sách giới thiệu

 • Thay đổi người giới thiệu

 • Phân quyền thành viên

 • Khóa tài khoản

 • Reset mật khẩu

 • Cấp quyền vào kho hàng

Xem chi tiết thông tin khách hàng Tại màn hình Danh sách khách hàng, bạn chọn ID hoặc tên của khách hàng cụ thể để mở xem thông tin chi tiết của khách hàng.

Hệ thống mở ra màn hình thông tin chi tiết của khách hàng vừa được chọn bao gồm các thông tin như:

 • Thông tin khách hàng

 • Thông tin số dư ví

 • Cuộc trò chuyện hỗ trợ

Xuất file Excel thông tin khách hàng Tại màn Danh sách khách hàng, bạn chọn biểu tượng Xuất Excel để xuất file thông tin khách hàng. File sẽ được về email của bạn.

Tải file Excel Từ màn hình Danh sách khách hàng, bạn chọn Hành động, chọn "Thêm từ Excel"

Tại form tải file, bạn chọn "Tải file", sau đó chọn "Import" để tải file lên hệ thống. Lưu ý: bạn nên xem trước file mẫu để tránh sai sót.

Thêm mới khách hàng Tại màn Danh sách khách hàng, bạn chọn Hành động -> Thêm mới

Hệ thống hiển thị màn "Tạo mới khách hàng", bạn thêm thông tin khách hàng và chọn "Lưu"

Last updated