Quản lý sản phẩm

Mục này hỗ trợ quản trị viên có thể quản lý danh sách sản phẩm của cửa hàng, hỗ trợ các tính năng:
  • Tạo sản phẩm mới ( lưu ý cần tạo mới DANH MỤC trước khi thêm sản phẩm mới)
  • Sửa lại thông tin của sản phẩm
  • Xóa sản phẩm
  • Đồng bộ sản phẩm
  • Lọc theo trạng thái sản phẩm, danh mục sản phẩm
Tại MODULES Sản phẩm, chọn Quản lý sản phẩm
Tạo sản phẩm mới Bước 1: Tại màn hình Quản lý sản phẩm, chọn "Tạo sản phẩm mới"
Bước 2: Tại form Tạo sản phẩm mới, bạn nhập đầy đủ các thông tin cho các trường dữ liệu. Sau đó chọn "Tạo sản phẩm mới" để lưu lại thông tin.
Sửa sản phẩm Bước 1: Tại dòng của sản phẩm muốn sửa, bạn click vào biểu tượng ba dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Sửa" để chỉnh sửa nội dung sản phẩm.
Bước 2: Tại màn hình Sửa sản phẩm, bạn thay đổi các trường thông tin muốn thay đổi, sau đó chọn "Lưu" để cập nhật thông tin sản phẩm.
Xóa sản phẩm Bước 1: Tại màn hình Quản lý sản phẩm, bạn tick vào 1 hoặc nhiều sản phẩm muốn xóa, bạn chọn "Xóa" để thực hiện xóa sản phẩm.
Bước 2: Hệ thống hiện thị Popup xác nhận, chọn "Xóa" nếu muốn xóa sản phẩm, chọn "Cancel" nếu muốn hủy thao tác.
Ẩn/ hiện sản phẩm Để thực hiện Ẩn hoặc cho Hiện sản phẩm, bạn thức hiện như sau:
  • Tại màn hình Quản lý sản phẩm:
  • Bỏ tích để thực hiện ẩn sản phẩm
  • Chọn tích để hiển thị sản phẩm
    Cài đặt mua combo sản phẩm theo số lượng
Bước 1: Ở màn Quản lý sản phẩm, tại dòng sản phẩm muốn tạo combo, bạn chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Combo số lượng"
Bước 2: Tại màn Cấu hình Combo theo số lượng cho sản phẩm, bạn chọn Số lượng sản phẩm muốn tạo combo, mức giảm khi mua combo. Sau đó chọn "Cập nhật" để lưu lại thông tin.
Khi cài đặt thành công, thông tin sản phẩm sẽ hiển thị như sau: