Quản lý hình ảnh

Chức năng này giúp người dùng có thể thực hiện: 1. Xem tất cả hình ảnh của Website 2. Xóa ảnh 3. Tìm kiếm ảnh 4. Lọc theo người tải ảnh 5. Lọc theo thời gian tải ảnh Chọn MODULES Cửa hàng -> Quản lý hình ảnh -> Tìm kiếm/ Lọc theo người tải lên/ Lọc theo thời gian tải lên

Xóa ảnh: Tick chọn hình ảnh muốn xóa -> chọn "Xóa"

Hệ thống hiển thị Popup xác nhận, chọn "Xác nhận" nếu muốn xóa ảnh, chọn "Đóng" nếu muốn hủy xóa ảnh

Last updated