Quản lý Popup

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập Pop-up cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Thêm Popup

  • Sửa Popup

  • Ẩn/ hiện Popup

Bước 1: Trên trang quản trị hệ thống, tại thanh menu bên trái Hệ thống click chọn Trang chủ => Quản lý Popup. Hệ thống hiển thị danh sách Pop-up đã được tạo trước đó (nếu có)

Bước 2: Tại màn hình Quản lý Popup, bạn có thể thực hiện Thêm/ Sửa/ Ẩn Popup

Thêm Popup: Chọn "Thêm Popup" để thêm mới Popup

Chọn "Duyệt máy chủ" để chọn Popup sẵn có hoặc "Tải ảnh" từ máy tính lên

Nhập các thông tin ảnh và chọn "Thêm" để hoàn tất việc thêm Popup

Sửa Popup: Click chọn "Sửa" tại cuối mỗi Popup để chỉnh sửa thông tin.

Hoàn tất chỉnh sửa, chọn "Cập nhật" để cập nhật Popup.

Ẩn/ Hiện Popup: - Trường hợp Pop-up chưa được kích hoạt để hiện: bạn chọn "Hiện" để cho Pop-up ẩn khỏi Website

- Ngược lại, để hiện Popup, bạn chọn "Ẩn"

Last updated