Danh sách đơn giao vận

Tại màn hình trang chủ, bạn chọn MODULES Giao vận -> Danh sách đơn giao vận

Màn hình chính hiển thị các thông tin trong Danh sách đơn giao vận

 • ID của đơn hàng

 • Mã đơn hàng trên hệ thống App

 • Trạng thái vận chuyển đơn hàng

 • Thông tin khách hàng

 • Mã đơn giao vận

 • Thời gian đặt hàng

 • Phí vận chuyển

 • Người trả phí

 • Tổng tiền thu hộ

Ở màn Danh sách đơn giao vận, bạn có thể thực hiện:

 • Tìm kiếm sản phẩm

 • Lọc theo trạng thái sản phẩm

 • Lọc theo thời gian đặt

 • In đơn giao vận

Last updated