Danh sách đơn giao vận

Tại màn hình trang chủ, bạn chọn MODULES Giao vận -> Danh sách đơn giao vận
Màn hình chính hiển thị các thông tin trong Danh sách đơn giao vận
 • ID của đơn hàng
 • Mã đơn hàng trên hệ thống App
 • Trạng thái vận chuyển đơn hàng
 • Thông tin khách hàng
 • Mã đơn giao vận
 • Thời gian đặt hàng
 • Phí vận chuyển
 • Người trả phí
 • Tổng tiền thu hộ
Ở màn Danh sách đơn giao vận, bạn có thể thực hiện:
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Lọc theo trạng thái sản phẩm
 • Lọc theo thời gian đặt
 • In đơn giao vận