Địa chỉ khách hàng

Mục này hỗ trợ quản trị viên quản lý được địa chỉ khách hàng.
Bước 1: Tại màn hình MODULES Khách hàng, chọn Địa chỉ khách hàng
Tại màn này, bạn chọn "Sửa" để thay đổi thông tin của khách hàng
Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin để bạn thực hiện sửa đổi, chọn "Lưu" sau khi hoàn tất thay đổi.