Cấu hình thanh toán

Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập các hình thức thanh toán cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:

  • Thêm mới hình thức thanh toán

  • Sửa hình thức thanh toán đã thiết lập trước đó

  • Xóa hình thức thanh toán

  • Xem chi tiết hình thức thanh toán

I. Thêm mới hình thức thanh toán: Bước 1: Vào MODULES Cửa hàng

Bước 2: Vào menu Cửa hàng -> Hình thức thanh toán -> Cấu hình thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán

Bước 4: Điền thông tin hình thức thanh toán -> chọn "Lưu lại" 1. Thanh toán COD

2. Thanh toán chuyển khoản Bạn điền thông tin các tài khoản ngân hàng để khách hàng chuyển khoản

3. Thanh toán tiền mặt

4. Thanh toán quẹt thẻ

II. Sửa các hình thức thanh toán Tại màn hình Cấu hình thanh toán, chọn "Sửa" hình thức thanh toán muốn thay đổi. Sau khi sửa đổi thông tin nhấn "Lưu"

III. Xóa hình thức thanh toán: Tại màn hình Cấu hình thanh toán, chọn "Xóa" hình thức thanh toán tương ứng.

Hệ thổng hiện ra Popup, chọn "Xóa" nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán đó. Chọn "Đóng" nếu bạn không muốn xóa.

Last updated