Nhóm sản phẩm

Danh mục này hỗ trợ admin có thể tạo các nhóm sản phẩm trên trang chủ app và web để thu hút khách hàng mua hàng
Ví dụ:
  • Nhóm sản phẩm bán chạy
  • Nhóm sản phẩm Flash sale
  • Nhóm sản phẩm mới về...
Trên màn hình trang chủ, bạn truy cập MODULES Sản phẩm, chọn danh mục "Nhóm sản phẩm".
Thêm nhóm Bước 1: Tại màn Nhóm sản phẩm, bạn chọn "Tạo nhóm"
Bước 2: Hệ thống mở ra màn hình Thêm nhóm sản phẩm, tại đây bạn điền các trường thông tin cần, sau đó chọn "Tạo nhóm sản phẩm mới"
Lưu ý ở mục Hiển thị sản phẩm trên website:
  1. 1.
    Đối với nhóm sản phẩm thông thường ( ví dụ nhóm sản phẩm bán chạy hoặc nhóm sản phẩm mới về) thì chọn chế độ hiển thị là Mặc định.
  2. 2.
    Đối với nhóm sản phẩm FLASH SALE thì chọn chế độ hiển thị là FLASH SALE
Thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm Bước 1: Tại màn hình Nhóm sản phẩm, bạn chọn dòng chứa nhóm muốn thêm sản phẩm, chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Thêm sản phẩm"
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Thông tin nhóm sản phẩm
Bước 3: Để thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm, bạn chọn "Thêm sản phẩm" ở màn Thông tin sản phẩm trong nhóm
Bước 4: Tìm kiếm sản phẩm muốn thêm vào nhóm
Sau khi tìm kiếm, chọn "Thêm sản phẩm". Sau khi thêm thành công thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã thêm sản phẩm thành công.
Xóa sản phẩm khỏi nhóm sản phẩm Bước 1: Tại màn hình Nhóm sản phẩm, bạn chọn dòng chứa nhóm muốn thêm sản phẩm, chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Thêm sản phẩm" Tại màn Thông tin nhóm sản phẩm, chọn "Xóa khỏi nhóm" để thực hiện xóa sản phẩm khỏi nhóm sản phẩm.
Bước 2: Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thao tác, chọn "Xóa" để xóa sản phẩm khỏi nhóm, chọn "Đóng" để hủy thác tác xóa.
Chỉnh sửa sales Bước 1: Tại màn hình Nhóm sản phẩm, bạn chọn dòng chứa nhóm muốn thêm sản phẩm, chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Thêm sản phẩm" Tại màn Thông tin nhóm sản phẩm, chọn sản phẩm cần "Chỉnh sửa sales"
Bước 2: Ở màn Sửa thông tin sản phẩm trong nhóm, bạn điền các thông tin sản phẩm cần sửa theo chương trình. Sau đó chọn "Sửa thuộc tính sản phẩm trong nhóm" để lưu lại thông tin chỉnh sửa.