Báo cáo đồ thị

Tại màn hình trang chủ hệ thống, bạn chọn MOUDLES Thống kê -> Báo cáo đồ thị

Hệ thống mở ra trang Báo cáo đồ thị, bạn chọn thời gian muốn xem thống kê, chọn "Apply"

Last updated