Bán hàng

Mục này hỗ trợ quản trị viên có thể theo dõi, quản lý, xử lý các đơn hàng phát sinh có trên hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tại MODULES chọn Bán hàng:

Màn hình hiển thị danh mục Bán hàng:

I. Thêm mới đơn hàng Bước 1: Truy cập vào MODULES mục Bán hàng, chọn "Thêm mới"

Bước 2: Hệ thống hiển thị Popup Thêm mới đơn hàng, bạn nhập thông tin số điện thoại khách hàng và chọn "Thêm mới"

Bước 3: Tại trạng thêm mới, bạn chọn "+" để lựa chọn sản phẩm thêm mới đơn hàng

Bước 4: Nhấn "Lưu đơn hàng" để lưu lại chỉnh sửa. Khi lưu thành công đơn hàng sẽ chuyển qua trạng thái Đặt hàng.

II. Chỉnh sửa đơn hàng

Tại đây, bạn có thể thay đổi các thông tin đơn hàng gồm có:

 1. Số lượng sản phẩm

 2. Loại sản phẩm

 3. Địa chỉ giao hàng

 4. Ghi chú cửa hàng

 5. Trạng thái thanh toán

III. Xử lý đơn hàng Đơn hàng bao gồm các trạng thái như sau:

 1. Đang chờ duyệt

 2. Đã phê duyệt

 3. Đang xử lý tại cửa hàng

 4. Đang giao hàng

 5. Đã hoàn thành

 6. Giỏ hàng/ Đang đặt hàng

 7. Đã hủy

Để thực hiện xử lý đơn hàng, bạn thực hiện theo các bước cụ thể dưới đây.

Bước 1: Tại màn hình Quản lý bán hàng, truy cập mục đơn hàng, chọn 1 đơn hàng cần xử lý có tình trạng là Đặt hàng. Sau khi mở chi tiết đơn hàng, chọn “Phê duyệt"

Bước 2: Đơn hàng sau khi được Phê duyệt sẽ được chuyển trạng thái và Lưu tại mục Duyệt. Bạn chọn "Xử lý đơn hàng", đơn hàng sau khi được xử lý sẽ được chuyển trạng thái và lưu tại mục Đóng gói.

Bước 3: Tại danh mục Đóng gói, bạn chọn "Giao đơn hàng" để chuyển đơn hàng đi giao. Đơn hàng sẽ chuyển trạng thái và được lưu tại mục Xuất kho.

Bước 4: Khi đơn hàng giao thành công, bạn chọn "Hoàn thành"

IV. Xem thông tin khách hàng

Last updated