Tạo và hủy đơn giao vận trên App Admin

Bước 1: Bạn truy cập vào trang quản trị App Admin

Bước 2: Chọn tab Quản lý đơn hàng để xem các đơn hàng khách đã đặt

Bước 3: Bạn chọn đơn hàng muốn tạo đơn giao vận

Bước 4: Vào chi tiết đơn hàng và Duyệt đơn

Bước 5: Đơn đã duyệt sẽ hiển thị nút Tạo đơn giao vận, chọn Tạo đơn giao vận để tạo đơn

Bước 8: Để hủy đơn giao vận chọn nút Hủy đơn giao vận

Chọn hoặc nhập lý do để Hủy đơn và Xác nhận

Last updated