Cài đặt bán âm

Khi bật chức năng này, sản phẩm hết tồn kho khách hàng vẫn đặt hàng được.
Admin có thể tiến hành cài đặt cấu hình bán âm cho App hoạt động váo thao tác sau:
Bước 1: Chọn MOUDLES Sản phẩm -> Cài đặt bán âm
Bước 2: Kích hoạt cài đặt bằng cách trượt sang biểu tượng "Yes"
Bạn có thể chọn 1 số sản phẩm vẫn bán theo tồn kho bằng cách chọn riêng theo danh sách bên dưới.
Tại đây, bạn có thể cài đặt bán âm cho từng sản phẩm bằng cách tích chọn vào ô vuông. Nếu muốn bán âm thì bạn không tích, ngược lại, nếu không muốn bán âm thì tích chọn vào sản phẩm đó.