Kết nối GHN

Bước 1: Ở MODULES Giao vận -> Kết nối GHN

Bước 2: Hệ thống hiển thị form để điền thông tin Kết nối GHN, bạn nhập đầy đủ các trường thông tin, chọn "Cập nhật" để hoàn thành kết nối GHN.

Xem hướng dẫn lấy thông tin trên GHN tại đây: https://api.ghn.vn/home/docs/detail?id=83

Last updated