Tích hợp cổng thanh toán

Hiện tại, Abaha hỗ trợ khách hàng tích hợp thanh toán qua cổng thanh toán Bảo Kim.
I. Các hình thức thanh toán qua cổng Bảo Kim
  • Thanh toán qua thẻ ATM nội địa
  • Thanh toán qua QR Code
  • Thanh toán qua thẻ Visa/ Master
II. Đối tượng sử dụng
  • Tất cả người dùng hệ thống Website bán hàng Abaha để thực hiện mua hàng
  • Nhóm quản trị có quyền thiết lập hệ thống
III. Cài đặt cấu hình thanh toán qua cổng Bảo Kim Bước 1: Chọn MODULES Cửa hàng -> Hình thức thanh toán -> Cấu hình thanh toán Bảo Kim
Bước 2: Nhập thông tin tài khoản thanh toán ( do Bảo Kim cung cấp) -> Chọn "Cập nhật"

1. Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Bước 1: Chọn MODULES Cửa hàng, chọn menu Hình thức thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán Hệ thống mở ra màn hình danh sách hình thức thanh toán, tại đây hệ thống hỗ trợ quản trị viên có thể thực hiện thêm mới hình thức thanh toán cho cửa hàng của mình.
Bước 2: Tại form Thêm mới hình thức thanh toán, thực hiện việc nhập dữ liệu cho các trường thông tin, trường "Loại Hình thức thanh toán" chọn "Thanh toán ATM nội địa (baokim). Chọn "Lưu lại" để hoàn thành việc thêm mới.
Hệ thống thông báo Thêm mới hình thức thanh toán thành công, hình thức vừa thực hiện thêm mới được Lưu lại và hiển thị ở màn hình danh sách.
2. Thanh toán QRCode Thực hiện Bước 1 như trên Bước 2: Tại form Thêm mới hình thức thanh toán, thực hiện việc nhập dữ liệu cho các trường thông tin, trường "Loại Hình thức thanh toán" chọn "Thanh toán QRCode (baokim). Chọn "Lưu lại" để hoàn thành việc thêm mới.
3. Thanh toán qua thẻ Visa/ Master Thực hiện Bước 1 như trên Bước 2: Tại form Thêm mới hình thức thanh toán, thực hiện việc nhập dữ liệu cho các trường thông tin, trường "Loại Hình thức thanh toán" chọn "Thẻ Visa/ Master (baokim). Chọn "Lưu lại" để hoàn thành việc thêm mới.