Bảng giá

Bảng giá dùng để làm gì?
- Để thay đổi nhanh giá của 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm, giá đó có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên tuỳ vào mục đích của chủ shop (doanh nghiệp),
Bảng giá được tạo ra sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:
 • Áp dụng vào sự kiện (Ví dụ Bảng giá 11/11 – giảm giá đồng loạt 10%, Bảng giá 20/12 Giảm giá 10% các sản phẩm thuộc danh mục hoa hồng…),
 • Áp dụng vào ưu đãi của phân hạng khách hàng (Ví dụ: hạng Vàng được áp dụng bảng giá khách hàng thân thiết giảm 10% tất cả sản phẩm).
 • Áp dụng vào một nhóm khách hàng đặc biệt nào đó
TẠO MỚI BẢNG GIÁ
Bước 1: Chọn MODULES Sản phẩm, chọn menu Bảng giá
Bước 2: Tại màn Bảng giá, chọn "Tạo bảng giá mới"
Bước 3: Tại form Tạo bảng giá mới, bạn nhập các trường thông tin và chọn "Lưu" để lưu lại thông tin
Bước 4: Cập nhật giá cho sản phẩm trong bảng giá:
4.1. Tại trang Bảng giá, bạn chọn 1 bảng giá bất kỳ muốn áp dụng cho sản phẩm, chọn "Cập nhật giá cho sản phẩm"
4.2. Tại màn hình danh sách sản phẩm:
 • Tích chọn vào ô checkbox (để chọn các sản phẩm muốn cập nhật giảm/ tăng giá). Có thể multiselect để cập nhật cùng lúc nhiều sản phẩm.
 • Nhập % tăng/ giảm thay đổi % giá của sản phẩm.
 • Click button “Cập nhật” để cập nhật giá cho sản phẩm theo bảng giá đang chọn
SỬA BẢNG GIÁ
Bước 1: Tại màn hình Bảng giá, bạn chọn bảng giá cần sửa, chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Sửa" để điều chỉnh Bảng giá
Bước 2: Tại form Sửa bảng giá, bạn thay đổi các trường thông tin cần sửa, sau đó chọn "Lưu" để lưu lại thông tin
XÓA BẢNG GIÁ Bước 1: Tại màn hình Bảng giá, bạn chọn bảng giá cần sửa, chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Xóa" để xóa Bảng giá
Bước 2: Tại form Xóa bảng giá, bạn chọn "Xóa" để xóa bảng giá, chọn "Đóng" nếu muốn hủy thao tác xóa.
ẨN/ HIỆN BẢNG GIÁ Ở màn Bảng giá:
 1. 1.
  Bỏ tích vào bảng giá muốn thực hiện ẩn để Ẩn bảng giá
 2. 2.
  Chọn tích để hiện Bảng giá