Quản lý bình luận

Khách hàng có thể bình luận ngay trên bài viết hoặc sản phẩm của bạn. ( tính năng giống Like, bình luận, chia sẻ trên facebook)

Nhưng các bình luận của khách hàng sẽ không tự động phê duyệt mà phải quản trị trang phê duyệt bình luận để tránh khách hàng spam và nội dung tiêu cực.

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, chọn MODULES Tin tức -> Quản lý bình luận

Bước 2: Tại màn Quản lý bình luận, bạn chọn bình luận để phê duyệt và tick vào biểu tượng ô vuông ở dòng bình luận đó

Bước 3: Hệ thống hiển thị 3 tùy chọn là Phê duyệt, Bỏ phê duyệt và Xóa bình luận. Lựa chọn nào thì bạn tick vào thao tác tương ứng.

Sau khi thao tác thì sẽ hiển thị thông báo cập nhật trạng thái của bình luận đó ở cuối dòng.

Tại màn Quản lý bình luận, bạn có thể lọc bình luận theo Trạng thái hoặc Nguồn bình luận. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép bạn có thể tìm kiếm bình luận.

Last updated