Tổng lượt mua sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, bạn chọn MODULES Thống kê -> Tổng lượt mua sản phẩm

Bước 2: Hệ thống mở ra trang dữ liệu Tổng lượt mua sản phẩm, tại đây bạn có thể thực hiện lọc các trường dữ liệu để thống kê:

  • Tìm kiếm sản phẩm

  • Chọn danh mục

  • Chọn thời gian

  • Thời gian đặt hàng

  • Trạng thái đơn

  • Điểm bán

Hệ thống hỗ trợ xuất file excel Tổng lượt mua sản phẩm theo điều kiện đã lọc.

Last updated