Danh sách đơn hàng

Mục này giúp quản trị viên có thể quản lý theo dõi các đơn hàng có trên hệ thống

Trên trang quản trị hệ thống, tại MODULES Bán hàng, chọn "Danh sách đơn hàng". Hệ thống mở ra màn hình danh sách đơn hàng đang có.

Tại đây bạn có thể kiểm tra các thông tin về đơn hàng, gồm có:

  1. Xem thông tin chi tiết đơn hàng: Tick vào ô vuông hoặc chọn xem "Mã" của đơn hàng tương ứng muốn xem

  2. Xem thông tin chi tiết của khách hàng: Chọn tên khách hàng tương ứng muốn xem ở cột "Khách hàng" để xem thông tin khách hàng.

  3. Xem trạng thái đơn hàng, giá trị đơn hàng, thời gian đặt hàng, mặt hàng

  4. Lọc đơn hàng theo Nguồn đơn hàng, Trạng thái đơn hàng, Điểm bán, Bảng giá, Ngày giao hàng, Ngày đặt hàng

  5. Tìm kiếm, xuất Excel dữ liệu đơn hàng.

Cập nhật đơn hàng

Tại vị trí đơn hàng muốn cập nhật, chọn dấu ba chấm để mở ra các lựa chọn cập nhật cho đơn hàng.

Nếu muốn thay đổi thông tin giao hàng, bạn chọn "Xem thông tin người nhận", sau khi sửa lại thông tin chọn "Lưu".

Để thay đổi trạng thái giao hàng, bạn chọn "Cập nhật trạng thái", chọn "Cập nhật đơn hàng".

Để thay đổi trạng thái thanh toán của đơn hàng, bạn chọn "Cập nhật trạng thái thanh toán". Chọn "Phương thức thanh toán" nếu muốn thay đổi, chọn lại "Trạng thái thanh toán" của đơn hàng. Sau đó chọn "Cập nhật đơn hàng" để lưu lại thông tin thay đổi.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện In hóa đơn, tra cứu Lịch sử cập nhật và Kiểm tra trạng thái thanh toán đơn hàng.

Last updated