Lọc sản phẩm

Trên MODULES Sản phẩm, chọn "Lọc sản phẩm"
Lọc sản phẩm theo giá tiền
Tại màn Lọc sản phẩm, bạn Cấu hình lọc theo giá, chọn "Lưu" để lưu lại thông tin.
Tạo nhóm lọc mới
Bước 1: Ở màn MODULES Sản phẩm, chọn "Tạo nhóm lọc mới"
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Tạo nhóm lọc mới, bạn điền các trường thông tin cần. Sau đó bạn chọn "Lưu"
Bước 3: Quay trở menu Quản lý sản phẩm, bạn thực hiện gán nhóm lọc cho sản phẩm