Cài đặt hoa hồng

I. CÀI ĐẶT HOA HỒNG ĐỐI TÁC

Bước 1: Để thực hiện cài đặt hoa hồng đối tác khi mua hàng, bạn chọn MODULES Sản phẩm -> % Hoa hồng và tích điểm

Bước 2: Tại màn Hoa hồng và tích điểm, bạn có thể thực hiện thay đổi hoa hồng cho từng sản phẩm ở cột Hoa hồng đối tác (%)

Chọn sản phẩm tương ứng mà bạn muốn để thực hiện thay đổi hoa hồng

Bên cạnh đó, bạn còn có thể thực hiện Cài đặt hoa hồng đối tác theo Danh mục sản phẩm và Nhóm sản phẩm.

II. CÀI ĐẶT DOANH THU THEO THÁNG

Bước 1: Chọn MODULES Đối tác -> Cài đặt hoa hồng

Bước 2: Hệ thống hiển thị form Cài đặt hoa hồng, tại đây bạn có thể thực hiện cấu hình doanh thu theo tháng với tỉ lệ hoa hồng tùy chọn. Hoa hồng này sẽ được trả hàng tháng cho CTV khi đạt đủ doanh thu.

Sau khi cấu hình, bạn chọn "Lưu lại" để lưu lại thông tin, hoàn tất cấu hình cài đặt.

Last updated