Xác nhận hoa hồng

Bước 1: Để thực hiện xác nhận hoa hồng cho CTV, Admin truy cập vào MODULES Đối tác -> Đơn hàng đối tác
Bước 2: Tại màn Đơn hàng đối tác, bạn chọn "Xác nhận hoa hồng" tương ứng với đơn hàng muốn thực hiện xác nhận. Sau khi Admin Xác nhận hoa hồng thành công thì CTV sẽ nhận được hoa hồng.
Bên cạnh đó, Admin còn có quyền "Hủy xác nhận hoa hồng" với những đơn hàng đã xác nhận hoa hồng trước đó.