Tài khoản/ Phân quyền

I. Giới thiệu:

Phân quyền là việc phân bổ quyền hạn cho một thành viên được làm gì và không được làm gì trong trang quản trị admin. Tính năng phân quyền của Abaha được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty.

Quản trị viên hệ thống (quyền Admin) là người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống, đây là tài khoản có khả năng quản lý việc phân quyền trong phần mềm quản trị, điều này bao gồm quyền tạo, tùy chỉnh và xóa các vai trò.

Lưu ý: Cần BỎ QUYỀN và PHÂN QUYỀN lại cho các tài khoản đã Phân quyền trước đây trừ tài khoản Admin tổng.

II. Các chức năng chính của Admin 1. Tạo mới nhóm quyền

Admin thực hiện tạo mới các nhóm quyền theo các bước như sau: Bước 1: Tại màn hình Trang chủ cửa hàng , Admin chọn chức năng "Tài khoản/ phân quyền"

Hệ thống mở ra màn hình hỗ trợ Admin có thể thực hiện Thêm tài khoản / Thêm mới quyền

Bước 2: Tại đây chọn "Thêm mới quyền"

Bước 3: Màn hình hiển thị Popup để Admin thực hiện thêm "Tên quyền" và "Mô tả quyền"

Chọn "Lưu" để hoàn tất quá trình Thêm mới quyền. Nhóm quyền được Tạo mới và lưu lại tại màn hình Danh sách Quyền trong trang Tài khoản/ Phân quyền.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ Admin có thể thực hiện sửa lại Tên/ mô ta nhóm quyền đã tạo trước đó

Chọn "Sửa" của Quyền tương ứng muốn sửa:

Sửa lại Tên và Mô tả, chọn [Lưu lại] để hoàn tất quá trình chỉnh sửa

2. Cấp quyền cho nhóm Sau khi các Nhóm quyền được Admin tạo ra, Admin thực hiện cấp quyền sử dụng các chức năng của hệ thống cho các Nhóm quyền này theo các bước sau đây: Bước 1: Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Quyền], chọn "Chức năng" của Nhóm quyền tương ứng muốn cấp

Bước 2: Tạo Pop-up [Cập nhật chức năng cho quyền..]. Admin thực hiện tích chọn vào các chức năng của hệ thống muốn phân quyền sử dụng cho Nhóm quyền.

Chọn "Lưu" để hoàn tất quy trình cấp quyền cho nhóm.

Lưu ý:

  • Muốn thực hiện thu hồi quyền đã cấp cho các nhóm, Amin thực hiện các bước tương tự như khi thực hiện Cấp quyền cho Nhóm.

  • Tại Pop-up Cập nhật chức năng cho quyền.. Admin thực hiện bỏ tích chọn các chức năng đã chọn trước đó

  • Chọn [Lưu] để Cập nhật.

3. Cấp quyền cho user Sau khi đã hoàn tất quy trình Tạo nhóm quyền - Cấp quyền cho nhóm, Admin thực hiện đi gán quyền cho user/ đối tượng cụ thể, hệ thống cho các Nhóm quyền này. Bước 1: Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, Mục [Danh sách quyền] thực hiện Tìm tài khoản để cấp quyền

Bước 2: Nhập số điện thoại muốn tìm kiếm để cấp quyền, chọn "Tìm kiếm"​

Bước 3: Admin chọn "Phân quyền" cho tài khoản muốn cấp quyền

Bước 4: Admin chọn quyền muốn cấp cho user, chọn "Cấp quyền"

Lưu ý:

  • Tất cả quyền tương đương với quyền Admin của site: có tất cả các chức năng mà hệ thống cung cấp

  • Các quyền còn lại (Nhóm quyền do Admin tạo thêm): có có chức năng theo Admin cấp cho nhóm trực thuộc

  • User sau khi được cấp quyền có thể truy cập được vào trang quản trị của cửa hàng, có các chức năng tương ứng được cấp

4. Bỏ quyền của user Bước 1: Tại trang Tài khoản/ Phân quyền, mục [Tài khoản]. Admin chọn "Bỏ quyền" của tài khoản tương ứng để thực hiện quy trình bỏ quyền của user.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo, chọn "Xóa" nếu vẫn muốn bỏ quyền tài khoản user, chọn "Đóng" nếu không muốn bỏ quyền quyền tài khoản user.

Tài khoản sau khi bị bỏ quyền sẽ không thể truy cập được vào trang Quản trị của cửa hàng.

Last updated