Sửa thông tin cửa hàng

Chức năng này hỗ trợ user có thể thực hiện điều chỉnh lại thông tin của cửa hàng bao gồm:

  1. Tên cửa hàng

  2. Địa chỉ

  3. Vĩ độ

  4. Kinh độ

  5. Thông tin cửa hàng

  6. Logo cửa hàng ( logo chỉ áp dụng sửa trên website, đối với app khách hàng phải gửi thông tin cho ABAHA để cập nhật lại trên store)

  7. Banner cửa hàng

  8. Số điện thoại

  9. Email

  10. Áp dụng bảng giá sản phẩm cho cửa hàng

Bước 1: Chọn MODULES "Cửa hàng"

Bước 2: chọn "Sửa thông tin cửa hàng"

Hoặc tại trang quản trị hệ thống, trên thanh menu bên trái của Hệ thống, bạn click chọn "Sửa thông tin cửa hàng"

Bước 3: Hệ thống mở ra form để bạn có thể thực hiện sửa thông tin cửa hàng (điều chỉnh - thay đổi lại dữ liệu đã tạo trước đó).

Số điện thoại và email là thông tin được hiển thị trên cùng website

Bước 3: Sau khi điều chỉnh lại thông tin, chọn "Sửa" để hoàn tất việc chỉnh sửa. Hệ thống Lưu lại thông tin vừa được điều chỉnh. Sau khi chỉnh sửa, thông tin được hiển thị trên website như sau:

Last updated