Quản lý chuyên mục

Tại trang chủ hệ thống, chọn MODULES Tin tức -> Quản lý chuyên mục

THÊM CHUYÊN MỤC MỚI Bước 1: Tại màn Quản lý chuyên mục, bạn chọn "Thêm chuyên mục mới"

Bước 2: Tại form Thêm/ sửa danh mục tin tức, bạn điền các trường thông tin cần thiết, sau đó chọn "Thêm"

SỬA CHUYÊN MỤC

Bước 1: Tại màn Quản lý chuyên mục, ở dòng tin tức muốn sửa chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Sửa"

Bước 2: Ở form Thêm/ sửa danh mục tin tức, bạn nhập thông tin các trường cần thay đổi, sau đó chọn "Sửa"

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Sửa danh mục thành công"

XÓA CHUYÊN MỤC

Bước 1: Tại màn Quản lý chuyên mục, ở dòng tin tức muốn xóa bạn chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Xóa"

Bước 2: Hệ thống hiển thị Popup xác nhận "Xóa danh mục", bạn chọn "Xóa" để thực hiện xóa chuyên mục, chọn "Đóng" để hủy thao tác xóa.

Last updated