Lịch sử tặng/ rút điểm

Tại MODULES Khách hàng, chọn Lịch sử tặng/ rút điểm

Tại màn này, bạn có thể thực hiện Tìm kiếm, lọc thông tin theo người gửi, người nhận và Xuất file Excel.

Last updated