Số lượng mua theo ngày

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODUELS Thống kê -> Số lượng mua theo ngày
Bước 2: Ở màn dữ liệu Số lượng mua theo ngày, bạn chọn các trường cần thống kê, sau đó chọn "Thống kê"
  • Sản phẩm
  • Thời gian lọc thống kê
  • Thời gian đặt hàng
  • Trạng thái đơn
  • Điểm bán
Hệ thống hỗ trợ xuất file excel Tổng lượt mua sản phẩm theo điều kiện đã lọc.