Số lượng mua theo ngày

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, chọn MODUELS Thống kê -> Số lượng mua theo ngày

Bước 2: Ở màn dữ liệu Số lượng mua theo ngày, bạn chọn các trường cần thống kê, sau đó chọn "Thống kê"

  • Sản phẩm

  • Thời gian lọc thống kê

  • Thời gian đặt hàng

  • Trạng thái đơn

  • Điểm bán

Hệ thống hỗ trợ xuất file excel Tổng lượt mua sản phẩm theo điều kiện đã lọc.

Last updated