Tạo đơn giao vận từ đơn của khách hàng

Bước 1: Tại màn hình trang chủ hệ thống, bạn chọn MODULES Bán hàng

Bước 2: Ở màn hình Bán hàng -> Đặt hàng, bạn chọn "Phê duyệt"

Bước 3: Chọn đơn hàng đã phê duyệt -> Tạo đơn giao vận

Bước 4: Tại form Tạo đơn giao bận, bạn có quyền thay đổi thông tin của người gửi (cửa hàng), người nhận, thông tin giao vận và chọn "Tạo đơn giao vận" để tạo đơn.‌ Lưu ý:

Nếu đơn hàng này không do kho nào xử lý sẽ lấy thông tin của cửa hàng, nếu có kho xử lý sẽ lấy thông tin kho hàng

Ngoài ra, bạn có thể chọn "Tính lại phí ship" để tính lại chi phí vận chuyển

Để kiểm tra đơn giao vận, bạn chọn MODULES Giao vận -> Danh sách đơn giao vận

Để hủy đơn giao vận chọn vào xem đơn giao vận -> Hủy đơn -> Nhập lý do hủy đơn -> Xác nhận hủy đơn

Last updated