Lọc khách hàng

Bước 1: Tại MODULES Khách hàng, chọn "Lọc khách hàng"

Bước 2: Để tạo nhóm lọc, bạn chọn "Tạo nhóm lọc mới". Bạn điền Tên nhóm lọc và Nhập nội dung lọc, để hoàn thành bạn chọn "Lưu"

Khi hệ thống lưu lại thông tin lọc, bạn có thể chọn "Sửa" thông tin nhóm lọc hoặc "Xóa" nhóm lọc.

Gán nhóm lọc theo khách hàng

Bước 1: Sau khi tạo nhóm lọc, bạn quay lại màn hình Danh sách khách hàng ở MODULES Khách hàng. Tại vị trí của khách hàng muốn gán nhóm lọc, bạn chọn biểu tượng 3 chấm, chọn "Gán nhóm lọc"

Bước 2: Màn hình hiển thị chức năng Gán nhóm lọc, bạn tick chọn nhóm lọc tương ứng muốn gắn như khách hàng

Tại đây, bạn cũng có thể "Tạo nhóm lọc mới"

Bước 3: Sau khi gán nhóm lọc cho khách hàng, bạn quay lại màn hình Lọc khách hàng. Để kiểm tra danh sách khách hàng đã được gắn nhóm lọc bạn click vào Nội dung lọc từng nhóm lọc tương ứng.

Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng theo nhóm lọc đã tạo

Last updated