Danh mục

Danh mục sản phẩm, còn được gọi là phân loại sản phẩm, là tổng số dòng sản phẩm mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình.
Tại màn hình trang chủ, chọn MODULES Sản phẩm, chọn "Danh mục"
Menu Danh mục gồm các tính năng:
 1. 1.
  Tạo danh mục mới
 2. 2.
  Sửa danh mục
 3. 3.
  Xóa danh mục
 4. 4.
  Ấn/ hiện danh mục
Tạo danh mục mới Bước 1: Tại màn Danh mục, bạn chọn "Tạo danh mục mới"
Bước 2: Tại form tạo mới, bạn nhập thông tin cho các trường chọn, chọn "Tạo mới danh mục" để tạo mới.
Danh mục này là 1 trường bắt buộc để thực hiện bước Tạo mới sản phẩm, Sản phẩm là tập con của Danh mục.
Sửa danh mục Bước 1: Ở màn hình Danh mục, tại danh mục bạn muốn sửa, bạn chọn biểu tượng ba dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Sửa danh mục"
Bước 2: Hệ thống hiển thị form Sửa thông tin sản phẩm, bạn điều chỉnh các trường thông tin cho phù hợp, sau đó chọn "Sửa danh mục" để lưu lại thông tin
Xóa danh mục Bước 1: Ở màn hình Danh mục, tại danh mục bạn muốn xóa, bạn chọn biểu tượng ba dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Xóa danh mục"
Bước 2: Hệ thống hiển thị Popup xác nhận, bạn chọn "Xóa" để xóa danh mục, chọn "Đóng" để hủy thao tác xóa.
Ẩn danh mục Bước 1: Ở màn hình Danh mục, tại danh mục bạn muốn ẩn, bạn chọn biểu tượng ba dấu chấm ở cuối dòng, chọn "Ẩn danh mục"
Bước 2: Hệ thống hiển thị Popup xác nhận, bạn chọn "Ẩn" để ẩn danh mục, chọn "Đóng" để hủy thao tác ẩn.
Hiện danh mục Ngược lại với thao tác Ẩn danh mục, bạn chọn danh mục cần hiên và xác nhận "Hiện"