Chat với khách hàng

Phần này sẽ hỗ trợ quản trị viên có thể tiếp cập, trao đổi với từng đối tượng khách hàng cụ thể thông qua kênh chat

Tại trang quản trị hệ thống, mục MODULES Bán hàng, chọn Chat với khách hàng

Hệ thống mở ra màn hình Danh sách chat, bạn chọn vào khung chat của 1 khách hàng cụ thể muốn chat:

Last updated