Sửa thông tin chân trang

Bước 1: Vào MODULES Cửa hàng

Bước 2: Chọn menu " Sửa thông tin chân trang" Chỉnh sửa nội dung như mong muốn sau đó bấm Lưu.

Hiển thị chân trang trên website

Last updated