Báo cáo tổng hợp tháng

Báo cáo tổng hợp tháng giúp bạn nắm được tình trạng hoạt động kinh doanh của cửa hàng theo từng tháng

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, bạn chọn MODULES Thống kê -> Báo cáo tổng hợp tháng

Bước 2: Hệ thống hiển thị nội dung Báo cáo tổng hợp tháng.

THỐNG KÊ THEO THÁNG

Bước 1: Ở màn Báo cáo tổng hợp tháng, bạn lần lượt chọn thời gian theo tháng cần thống kê.

Bước 2: Bạn chọn Thống kê để thống kê dữ liệu theo tháng đã chọn

XUẤT FILE BÁO CÁO TỔNG HỢP THÁNG

Sau khi chọn thời gian thống kê dữ liệu theo tháng, bạn chọn "Xuất excel" để xuất file báo cáo.

Last updated